3 day trial santigosa 2016

3daysantiagosa

On January 11th of 2016 we are going to open the registrations for the 3dts of this year that will take place in Sant Joan de les Abadesses from March 25th to 27th of 2016. The closing date for entries is February 25th

Method to carry out the inscriptions

Because of the high number of enrolled riders during the last year edition and the conflicts at the last minute that we had in order to try to keep out of the race the minimum number of riders; this year we foresee the registration dates and modify their paperwork.

 •   The registrations have to be done by the entry form available in our website www.motoclubabadesses.cat. Registrations will not be accepted by any other way.
 •   The first 150 correctly enrolled riders (properly completed registration form and payment by credit card rights) will have a guaranteed participation for the 3dts and will receive an email confirmation. Registrations received incorrectly or not paid will not be considered.
 •   When we exceed the first 150 registrations, from then on, they will remain on a waiting list.
 •   On 27th February we will make a raffle for the waiting list riders. Moto Club Abadesses will inform by email to the riders who have obtained a place for the race. These will be accepted once they have

  made the payment before March 7th by bank transfer.

 •   No registrations will be accepted after the deadline.

  Entry fees

  Entry fees are € 195. Youngsters categories (Aleví, juvenile I Cadet) have a reduction of 35% with a final cost of 125 €.
  Inscriptions involvements:

  •   30 daily sections (90 sections in total)
  •   1 commemorative T‐Shirt of the race.
  •   Daily lunch and refuelling
  •   The race magazine and a sticker.

   In the case that a rider who has paid the registration fee cannot attend the race, the registration fees will be returned with a penalty of 20%.

   Licensing admitted to participate in the race.

Foreign pilots

“Exit permit” letter from the motorcycling federation of the country of origin is mandatory to be presented along with the pilot license. The letter must contain the UEM code for the 3dts and has to be sent to staff@motoclubabadesses.com before March 20th.

Pilots without license (Spanish and foreign pilots)

We are waiting for the Federació Catalana de Motociclisme confirmation to offer the possibility to run the trial with a three days license. We will inform the way to get it as soon as we have the confirmation it’ll be possible. This license does not include repatriation to the country of origin in case of accident.


3 Dies Trial Santigosa 2016 – Obertura d’Inscripcions

El proper dia 11 de gener de 2016 s’obriran les inscripcions pels 3dts d’enguany que es disputaran a Sant Joan de les Abadesses del 25 al 27 de Març. La data de tancament d’inscripcions serà el 25 de Febrer.

Procediment per la realització d’inscripcions

Degut a l’elevat nombre d’inscrits de la passada edició i als conflictes que a darrera hora vam tenir per intentar deixar fora de la cursa el menor nombre de corredors, aquest any anticipem les dates d’inscripció i modifiquem la gestió de les mateixes:

 • Les inscripcions es realitzaran amb el formulari disponible a la pàgina web www.motoclubabadessses.cat. No s’admetran inscripcions per qualsevol altre mitjà.
 • Els primers 150 inscrits correctament (formulari d’inscripció adequadament omplert i pagament dels drets mitjançant tarja de crèdit) tindran una plaça assegurada pels 3dts i rebran un e‐mail de confirmació. Les inscripcions rebudes incorrectament o no pagades seran desestimades.
 • Quan es superin les 150 primeres inscripcions, de la 151 en endavant restaran en llista d’espera.
 • El 27 de febrer es realitzarà el sorteig dels pilots en llista d’espera. El Moto Club Abadesses informarà per e‐mail als pilots que han obtingut una plaça per la cursa. Aquests seran acceptats un cop hagin fet

  el pagament dels drets d’inscripció, abans del 7 de març, mitjançant transferència bancària.

 • No s’admetran inscripcions fora de termini.

  Drets d’inscripció

  Els drets d’inscripció són de 195€. Les categories Aleví, Juvenil i Cadet tenen una reducció del 35% amb un cost final de 125€.
  Els drets d’inscripció inclouen:

• • • • •

30 zones diàries (90 zones en total)
1 samarreta commemorativa del trial
Dinar o avituallament diari
Un repostatge diari de gasolina, a la zona d’avituallament. Revista i adhesiu del trial

En el
d’inscripció amb una penalització del 20%.

cas que un pilot que hagi satisfet els drets d’inscripció no pugui assistir al trial es retornaran els drets

Llicències admeses per participar en el trial

 • LLICÈNCIA ÚNICA CE
 • LLICÈNCIA ÚNICA
 • LLICÈNCIA SOCIAL CATALANA

Es podran inscriure tots els pilots en possessió de les següents llicències:

Pilots espanyols:

Pilots estrangers:

És obligatori presentar junt amb la llicència del pilot, la carta de “permís de sortida” de la federació de motociclisme del país d’origen, on ha de constar la autorització de la seva federació per a participar als 3 Dies Trial Santigosa 2016, indicant el codi UEM de la prova. S’ha d’enviar la carta d’autorització per email a l’adreça staff@motoclubabadesses.com abans del 20 de març de 2016.
Pilots sense llicència (espanyols i estrangers):
S’està a l’espera de tenir autorització per part de la Federació Catalana de Motociclisme per poder participar amb l’obtenció d’una llicència social per a una única prova. Quan tinguem la confirmació de la FCM informarem del procediment per a la seva obtenció. Aquesta llicència no inclou repatriació en cas d’accident.

En tots els casos és imprescindible portar la llicència VIGENT el dia de les verificacions administratives.


3 Dies Trial Santigosa 2016 ‐ Ouverture des inscriptions

Procédure pour effectuer les inscriptions :

 • En cas de dépassement des 150 premières inscriptions, et dés la 151eme ,les autres seront dirigées sur la liste d’attente.
 • Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
 • 30 zones par jour (90 zones au total)
 • T‐shirt commémorant l’épreuve
 • Déjeuner et ravitaillement en boissons quotidien
 • Une distribution d’essence par jour durant le ravitaillement
 • autocollants souvenir et trophée de l’épreuve à chaque pilote

  Licences pris en charge

  Pour les pilotes étrangers

Le 11 Janvier 2016, les inscriptions pour les 3 DTS seront ouvertes. Cette année , l’épreuve aura lieu à Sant Joan de les Abadesses du 25 au 27 Mars. La date de clôture des inscriptions est le 25 Février.

En raison du nombre élevé de participants l’an passé et les difficultés de dernières minutes, cette année ,nous avons modifier le processus d’inscriptions :

 • Enregistrements effectués en utilisant le formulaire disponible sur le site www.motoclubabadessses.cat. Les inscriptions ne seront pas acceptées par tout autre moyen.
 • Le premiers 150 enregistrés correctement (formulaire d’inscription dûment rempli et paiement par cartes de crédit) obtiendront une place pour les 3 DTS et recevront un mail de confirmation. Les inscriptions reçues mal remplies ou non payées ne seront pas considérées.

• Le 27 Février ,le tirage au sort aura lieu pour les pilotes de la liste d’attente. Le Moto Club Abadesses informera par e‐mail, les pilotes qui ont obtenu une place pour la course. Ceux‐ci seront acceptés une fois qu’ils auront effectué le paiement avant le 7 Mars via le virement bancaire.

Frais d’inscriptions

Les frais d’inscriptions sont de 195 €. Les pilotes des catégories jeunes ( Aleví, Juvenil i Cadet) ont une réduction de 35% avec un coût final de 125 €.
Les frais d’inscriptions comprennent:

Dans le cas où un pilote qui a payé les frais d’inscriptions et ne peut participer aux 3DTS , les frais avancés seront renvoyés avec une pénalité de 20%

Présentation obligatoire de la licence et de “l’autorisation de sortie du territoire” de la fédération motocycliste du pays d’origine , en incluant l’autorisation de la fédération pour participer aux 3 jours de Santigosa 2016 et en indiquant le code UEM. Il faut envoyer la lettre d’autorisation par e‐mail (staff@motoclubabadesses.com) avant le 7 Mars 2016.

Pour les pilotes sans licence (espagnols et étrangers )

Ils peuvent être autorisés ,par la Fédération Catalane de Motocyclisme (FCM), à participer à l’épreuve grâce à la licence sociale. La licence sociale “une épreuve ” de la FCM est en cours de négociation son prix sera communiqué ultérieurement. Elle n’est valable que pour une épreuve dans la saison. Attention , cette licence n’inclut pas le rapatriement en cas d’accident .

Dans tous les cas, il est essentiel d’apporter la licence valable le jour des vérifications techniques .

You might also like